Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Gotowe projekty domów

Słownik pojęć

Projekt gotowy domu, garażu, budynku gospodarczego
 - wydawnictwo w postaci druku zawierające opracowanie projektowe domu, garażu, budynku gospodarczego w formie projektu architektoniczno-budowlanego przeznaczone do wykorzystania przez inwestora bez zmian lub ze zmianami, przy realizacji jego zamiarów inwestycyjnych. Projekt gotowy dopiero po dokonaniu adaptacji staje się wraz z planem zagospodarowania działki projektem budowlanym który może być złożony z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Powierzchnia użytkowa
 - istnieje wiele sposobów obliczania tej powierzchni np. wg PN-ISO 9836:1997 jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń związanych z podstawowa funkcją budynku, mierzona po obrysie ścian wewnętrznych w stanie wykończonym. W projektach domów jednorodzinnych do powierzchni użytkowej nie wliczamy powierzchni garażu i pomieszczeń technicznych oraz pomocniczych (np. strych, piwnica) oraz powierzchni o wysokości poniżej 1,90m.
Powierzchnia netto
 - powierzchnia pomieszczeń ograniczona elementami zamykającymi (w świetle konstrukcji). Jest ona obliczana dla wymiarów domu jednorodzinnego w stanie wykończonym (z tynkiem), na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów, otworów na drzwi, itd.
Powierzchnia zabudowy
  wyznaczona jest przez rzut pionowy wszystkich zewnętrznych krawędzi domu, garażu lub budynku gospodarczego na pow. terenu i wyliczana jest dla wykończonego budynku. Do powierzchni zabudowy nie wliczamy: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad poziom terenu, powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, występów dachowych, elementów stojących na słupach drewnianych i murowanych.
Kubatura
 - objętość budynku liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich jego kondygnacji, piwnice liczone są od spodu płyty konstrukcyjnej posadzki z pominięciem ław fundamentowych. Wszystkie elementy wykraczające poza obrys bryły budynku wliczane są w całości , tak samo jak objętość poddasza i strychu.
Minimalna szerokość działki
 - minimalna szerokość jaka powinna być zapewniona dla domu, garażu lub budynku gospodarczego. Ściana budynku bez otworów może znajdować się 3 m od granicy działki, a z otworami okiennymi lub drzwiowymi 4 m. Okap budynku do 0,8 m oraz balkony i tarasy ze schodami do 1,3 m nie mają wpływu na szerokość działki. Jeśli przekroczona została ich wielkość należy zwiększyć wymiar działki o tę różnicę. Odległość słupów od granicy działki wynosi 3 m, jeśli nie koliduje to z odległością 4 m dla ściany z otworami.
Wysokość budynku
 - wysokość od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy budynku.
Kąt nachylenia dachu
 - kąt nachylenia połaci dachowych.
Adaptacja
 - niezbędne przystosowanie projektu gotowego domu, garażu lub budynku gospodarczego do wszelkich warunków konkretnej lokalizacji, a także wprowadzenie zmian wynikających z potrzeb inwestora.
Architekt adaptujący
 - projektant dostosowujący projekt gotowy domu, garażu, budynku gospodarczego do warunków miejscowych (do działki). Żaden projekt gotowy nie może być przedłożony z wnioskiem do pozwolenia na budowę bez dostosowania go do warunków miejscowych.
Zakres zmian adaptacyjnych w projektach gotowych domów jednorodzinnych
  nie wymagających zgody autora projektu to najczęściej:
  • zmiany wymiarów zewnętrznych rzutu poziomego w granicach do 5% z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcyjnych,
  • zmiany wysokości pomieszczeń w świetle w granicach między 2,50 m - 3,00 m (pod warunkiem, że inne elementy budynku np. schody będą zgodne z normami budowlanymi),
  • zwiększenie nachylenia połaci dachowych do ok. 10% (ok. 5 stopni),
  • zmiany materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, pod warunkiem utrzymania wymaganych parametrów tj. wytrzymałości i ciepłochłonności,
  • ścianki działowe wewnątrz budynku można realizować (lub nie) dostosowując projekt do indywidualnych potrzeb inwestora,
  • można również wprowadzać modyfikacje w projekcie instalacji wewnętrznych (pod warunkiem, że zrobią to osoby posiadające stosowne uprawnienia).
Zmiany w projekcie gotowym może wykonać każdy architekt należący do Izby Architektów i posiadający stosowne uprawnienia projektowe.
Stan surowy zamknięty
  zawiera: prace ziemne, fundamenty, ściany nośne, zewnętrzne i wewnętrzne, ściany działowe, strop, kominy, tarasy, schody zewnętrzne więźbę dachową, pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne
Stan pod klucz
  zawiera elementy stanu surowego zamkniętego oraz: obróbki dachowe z orynnowaniem, ocieplenie elewacji, cokoły, parapety, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje wewnętrzne: wod-kan., gazowe, elektryczne, grzewcze, stolarkę drzwiową wewnętrzną, schody wewnętrzne, podłogi, ściany malowane, płytki ścienne i podłogowe, biały montaż